baner e akademia 1150 x 100px

Kontrola w branży chemicznej, czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych

Program szkolenia:
1. Definicje i terminy prawne wynikające z podstawowych rozporządzeń o substancjach i mieszaninach chemicznych.
2. Kluczowe organy nadzoru i kontroli, istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu dany produkt chemiczny.
3. Zakres stosowania przepisów poszczególnych ustaw.
4. Obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin w zakresie poszczególnych grup produktowych.
5. Zakazy i ograniczenia we wprowadzaniu poszczególnych produktów/substancji na rynek.
6. Oznakowanie substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP.
7. Karta charakterystyki jako główne narzędzie służące przekazaniu kluczowych informacji na temat danego produktu.
8. Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy- obowiązki.
9. Kary nakładane na przedsiębiorców oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji w przedsiębiorstwie, weryfikowanej przez poszczególne organy nadzoru. Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.
 
Cel:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiony zakres obowiązków poszczególnych organów nadzoru, mogących kontrolować przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr Magdalena Skoneczna - absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia w nauce i gospodarce. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Związków Heteroorganicznych Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej. Niespełna rok później, ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe przy Politechnice Łódzkiej. W firmie THETA dyrektor zarządzająca, doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Prelegent na konferencjach dotyczących tematyki związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych, np. „Chemia i Biznes”. Obecnie członek grup roboczych ds. detergentów działających przy Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:00 Wykład
15:00 – 15:30 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-11-05
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: KBCH/05112020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl