baner e akademia 1150 x 100px

Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku

Program szkolenia:

 1. Zasady wprowadzania do obrotu produktów chemii gospodarczej - podstawy prawne; niezbędna dokumentacja produktu.
 2. Etykieta produktu chemicznego - zasady oznakowania i pakowania produktów wynikające
z rozporządzenia CLP - język etykiety, piktogramy, rozmiary etykiety, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności.
 3. UFI (ang. unique formula identifier) niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej – nowe wymagania prawne. Oznakowanie mieszanin chemicznych.
 4. Detergenty – rozporządzenie 648/2004/WE wraz z późn. zm. - skład detergentowy
na etykiecie, arkusz danych składników dla służb medyczny, wykaz składników detergentowych dla konsumentów.
 5. Problematyka klasyfikacji detergentów jako produktów powodujących poważne uszkodzenie oczu – jak nie odstraszyć konsumentów – praktycznie przykłady rozwiązań.
 6. Dodatkowe oznakowanie dotyczące dozowania detergentów przeznaczonych do prania.
 7.Jak wprowadzić kosmetyki samochodowe oraz kosmetyki dla zwierząt na rynek.
 8.Wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych – podstawy prawne, niezbędna dokumentacja produktu, odpowiedzialność za produkt.
 9. Surowce kosmetyczne w produktach kosmetycznych – podstawowe informacje. Substancje zakazane – nowe rozporządzenie Omnibus.
10. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia 1223/2009/WE wraz z późn. zm.
11. Deklaracje marketingowe dotyczące produktów kosmetycznych - rozporządzenie 655/2013/UE, przyjęte praktyki rynkowe
12. Oznakowanie specjalnych grup kosmetyków - kosmetyki łatwopalne, produkty aerozolowe, produkty ochrony przeciwsłonecznej.
13.Oznaczenia dobrowolne na opakowaniach kosmetyków
14. Produkty chemiczne jako towary paczkowane.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, dystrybutorów i importerów produktów chemii gospodarczej . Osoby odpowiedzialne za import produktów kosmetycznych na rynek UE, dystrybutorów kosmetyków, a także pracowników sieci handlowych, pracowników działów marketingu oraz osoby zajmujące się przygotowaniem etykiet produktów konsumenckich.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczących obrotu produktami chemii gospodarczej – detergentami oraz kosmetykami. Omówione zostaną wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji produktu, przygotowania etykiety produktu z uwzględnieniem dodatkowych wymagań prawnych odnoszących się towarów paczkowanych, produktów palnych, produktów w opakowaniach aerozolowych, deklaracji marketingowych wraz z praktyczną analizą etykiet artykułów dostępnych na rynku.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska-Kraska absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Audytor wewnętrzny dobrych praktyk produkcyjnych wg ISO 22176:2007. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-11-19
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: CHG/19112020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl