Mydła do rąk i produkty myjące na bazie etanolu. PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE. Kosmetyk jako materiał niebezpieczny w transporcie.

Program szkolenia:

Część I
1. Wprowadzenie – podstawowe obowiązki osoby odpowiedzialnej, importera, dystrybutora produktu kosmetycznego. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE wraz z późn. zm.
2. Kryteria dotyczące tworzenia oświadczeń o produktach kosmetycznych wynikające z rozp. 655/2013/EU i dokumentów technicznych.
3. Produkty myjące do rąk, produkty na bazie etanolu – jak wprowadzić zgodnie z przepisami.
4. Oznakowanie palnych produktów kosmetycznych w tym produktów aerozolowych.
5. Jak bezpieczne przedstawić produkt kosmetyczny – problemy branży: imitacje produktów spożywczych, wizerunki owoców, produkty naturalne.
6. Produkty kosmetyczne jako towary paczkowane. Oznaczenie ilości nominalnej produktu -,,wielo-sztuki”, zestawy specjalne, gratisy, zasady oznaczania znakiem „e”. Dodatkowe obowiązki firm.
7. Deklaracje środowiskowe na opakowaniach i etykietach.
Część II
8. Przepisy prawne związane z transportem drogowym (ADR) i morskim (IMDG) towarów niebezpiecznych.
9. Uczestnik przewozu i jego obowiązki, wymagane szkolenia.
10. Materiały niebezpieczne w transporcie- wyroby perfumeryjne, aerozole, materiały klasyfikowane jako działające szkodliwie na środowisko, materiały ciekłe palne na bazie etanolu/izoproanolu.
11. Stosowanie opakowań, certyfikaty, oznakowanie sztuki przesyłki i opakowań zbiorczych ADR/IMDG.
12. Dokumentacja w transporcie towarów niebezpiecznych.
13. Wyłączenia ilościowe z przepisów ADR/IMDG – zasada, limity, rodzaje opakowań, oznakowanie. 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem dystrybucją produktów kosmetycznych, w tym w sposób szczególny pracowników działu marketingu oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami prawnymi z branży kosmetycznej. Praktyczna wiedza dedykowana dla firm zajmujących się sprzedażą i transportem wyrobów perfumeryjnych, kosmetyków myjących, produktów w opakowaniach aerozolowych, produktów do dezynfekcji rak i powierzchni.

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu procesu wprowadzania do obrotu produktów myjących do rąk, właściwego oznakowania i opakowania produktu kosmetycznego, poznanie dodatkowych wymagań prawnych dotyczących produktów palnych, a także towarów paczkowanych – prawidłowego oznaczenia ilości nominalnej, zgłaszania faktu paczkowania. Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi okołosektorowymi. Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych, kryteriów dotyczących uzasadniania oświadczeń. Drugą cześć poprowadzi doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (doradca DGSA), praktyk, który przedstawi niezbędną wiedzę dla firm kosmetycznych przewożących bądź nadających do przewozu materiały klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie. Omówione zostaną obowiązki przedsiębiorców dotyczące dokumentacji, oznakowania sztuk przesyłki, obowiązkowych szkoleń osób zaangażowanych w przewóz.

Szkolenie poprowadzą:

mgr inż. Michalina Świerczyńska-Kraska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa;, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

mgr Michał Maciejczyk- absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2014 roku doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR, uprawnienia nadane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr 2030/2018) oraz transporcie morskim IMDG. Autor artykułów w prasie branżowej dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Harmonogram szkolenia:
9:15 – 9:30 Logowanie uczestników

Część I
09:30 – 11:00 Wykład
11:00 – 11:15 przerwa
11:15 – 12:45 Wykład

12:45 – 13:15 przerwa

Część II
13:15 – 14:45 Wykład
14:45 – 15:00 przerwa
15:00 - 16:30 Wykład

Termin: 2020-07-20
650 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: KOSADR/20072020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl